آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی
بی هیچ چشم داشتی
ﻣﻬﺮبان باش
ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش
ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ
فقط به اوگوش کن
آرامش میخواهی
فقط وفقط دلت رابه خدابسپار

#kia
@grouup_chat