مافقط یک بارمتولد مي شویم و یک بار زندگي میکنیم اما بارها میمیریم
#kia
@grouup_chat