فرزند_پروری

اجازه ندهید که دوستان و آشنایان و بستگان با بچه هایتان هر طور که می خواهند صحبت کنند .

مواظب باشید هیچ کس حق ندارد به بچه ها لقب بدهد، باید فوری دخالت کنید البته با آرامش و ادب .

✔️اگر آن ها هم بدانند که لقبی که به کودک می دهند چه آسیبی به او می زند، متوجه اشتباهشان خواهند شد.