🔵 خوشبختی در داشتن بیشتر نیست

همه به شما می گویند راه رسیدن به یک زندگی بهتر در بیشتر و بیشتر و بیشتر خواستن و داشتن است. همیشه در بمباران پیام هایی هستید که به شما می گویند به داشتن بیشتر اهمیت بدهید به خرید تلویزیون جدید، تعطیلاتی بهتر در جایی بهتر ، به خرید مونو پاد بهتر برای سلفی گرفتن اهمیت بدهید.

این اهمیت بیش از حد دادن برای سلامتی شما مضر است، باعث می شود بیش از اندازه به چیزهای سطحی و تصنعی وابسته شوید و زندگی تان را در تعقیب سرابی از شادکامی و رضایت تلف کنید.

کلید رسیدن به یک زندگی خوب نه در اهمیت دادن به چیزهای بیشتر بلکه در اهمیت دادن به آن چیزی است که در دسترس است.

مهم لذت بردن از آن چیزی ست که در دسترس ماست👌

👤 @mr_ravan_shenas