🔵 ۱۰ دلیل گوش ندادن بچه ها به حرف والدین👇🧐

1-شما الگوی خوبی نبودید.
2-جملات شما با کلماتی مثل اگر، تو، چرا شرو ع می شود.
3-بدون اینکه توجه آنها را جلب کنید شروع به صحبت کردن می کنید.
4-به فریاد کشیدن و جیغ زدن متوسل می شوید.
5-زیاد صحبت می کنید.
6-به جای حرف زدن از او سوال می پرسید.
7-زمان و وقت صحبت کردن شما مناسب نیست.
8-نتیجه و پیامد کارش را مشخص نمی کنید.
9-رابطه حل نشدنی با فرزند خود دارید.
10-شرایط پزشکی او را بررسی نمی کنید.

👤 @mr_ravan_shenas