لجبازی کاملا دو طرفه است. یک طرف آن کودک است و یک طرف دیگر، پدر و مادری که خودشان را در حد کودک پایین می آورند و بحث و لجبازی را ادامه می دهند. به جای لجبازی با کودک، سعی کنید او را از طریق بازی یا انجام یک فعالیت شاد و مفرح به کاری که می خواهید انجام دهد، ترغیب کنید.

👤 @mr_ravan_shenas