🔵 آقایان بخوانند.

آقايان از کلمه سخت‌نگیر استفاده نکنید.

با این جمله زن احساس می كند که تمامی دغدغه‌های او را کوچک جلوه داده‌اید و نسبت به آنها بی‌تفاوت هستید و موضوعی که او فکر می كند بسیار مهم است و یک مشکل ترقی کرده است بسیار بی‌اهمیت و پیش پا افتاده بوده.

زنان شما می خواهند صحبت کنند، از شما انتظار حل مشکل را ندارند؛ آنها را درک کنید و به آنها گوش دهید.

👤 @mr_ravan_shenas