وقتی در مورد دیگران قضاوت می‌کنید، عمدا دارید به آنها صدمه می‌رسانید. احترام به تفاوت‌ها فراتر از کنار آمدن با دیگران است.

ای هریسون

👤 @mr_ravan_shenas