هوشنگ ابتهاج تعریف میکرد: در مراسم کفن و دفن شخصی شرکت کردم، دیدم قبل از اینکه بذارنش تو قبر، چیزی حدود یک وجب سرگین و فضولات تر گوسفند، توی کف قبر ریختن. از یک نفر که اینکار رو داشت انجام میداد سوال کردم که: این چه رسمی است که شما دارید؟
گفت: توی رساله نوشته که این کار برای فرد مسلمان مستحبه و ما مدتهاست برا مرده هامون اینکار رو انجام میدیم!
میگفت که چون برام تعجب آور بود، سریع گشتم یه رساله پیدا کردم و رفتم سراغ طرف و بهش گفتم: کجاش نوشته؟
طرف هم میره تو بخش آیین کفن و دفن میت. آورد که بفرما!
دیدم نوشته: کف قبر مسلمان مستحب است یک وجب پهن تر باشد!

شفیعی کدکنی


👤 @mr_ravan_shenas