آخرین نوشته‌ی زیگموند فروید دست نخورده، به همان شکل روی میز کارش در لندن:
«حقیقت انسان به آنچه اظهار می‌دارد نیست…»

#طرحواره_درمانی

👤 @mr_ravan_shenas