ببین درختا چطوری خودشون رو از وابستگی به برگ هاشون رها میکنن.

پاییز یعنی خودت رو از بندِ چیزای قدیمی رها کنی تا جا برای چیزای جدید تر باز بشه!

👤 @mr_ravan_shenas