لا به لای گل سرخ🌸
در میان کوچه ی سبز خیال
شادیت حس قشنگیست
که من می طلبم🦋

🍁🍁🍁
@sitaco