امروزتان زیباترازگل🎋🌸
آرزومندم که خدای
مهربون هدیه دهد
به شما سبدی پراز
شادی‌ های بی دلیل🎋🌸
نگاه پراز امید
قدمی استوار و
روزی سرشاراز آرامش🎋🌸

🍁🍁🍁
@sitaco