هیچ وقت سعی نکنید دیگران شما را بهتر و برتر از چیزی که هستید بدانند زیرا حتما از پا در می آیید و تغییری در شرایط شما به وجود نخواهد آمد.

🍂🍂🍂
@sitaco