(هزینه شمامرام شماست که اددکنین )دوستان عزیز برای تبلیغ درگروه به ماملحق شويد …گروهمون لینک ممنوعه
https://t.me/joinchat/CGAzL0MThxME4weQCntcAw