🔺شوید در کسانی که ترش می کنند و سوزش سر دل دارند خیلی مؤثر است.
🔸همچنین زیاد کننده شیر و لاغر کننده است. پایین آورنده چربی خون نیز هست.

🍏@clinic_sonati