من صبورم اما
به خدا دست خودم نيست اگرمي رنجم!
يا اگر شادي زيباي تو را
به غم غربت چشمان خودم ميبندم!
#شب_بخیر
@Hakime_sokhan