با چه‌رویی سخن از شادی ما میگویید
دستتان خونی و از عدل خدا میگویید

چه غلط‌ها که نکردید پـس ِ پردۀ دین
تف به درگاه خدایی که شما میگویید …

#میرزاده_عشقی

@Hakime_sokhan