واکنش مردها در مقابل دیدن رنگ جدید موهای همسرشان:
مرد آمریکایی: فرشتم چقد بهت میاد.
مرد انگلیسی: باربیم چقد خوشگل شدی.
مرد فرانسوی: عشقم یه بار دیگه عاشقت شدم.
مرد ایرانی: من برم کار کنم تو برو گوه بمال به سرت 😂
😂 @tehronia 👈دهکده ایرانی