بابام با حشره کش داشت مگس میکشت. ازش پرسیدم تا حالا چند تا کشتی؟

گفت 5تا ؛ 3تا زن 2تا مرد.

گفتم :از کجا فهمیدی زنه یا مرده؟🤔

گفت : 2تا به تلویزیون چسبیده بودن 3 تاشون به تلفن!😂😂

باور کن تا حالا اینقد قانع نشده بودم… 😂😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌
😂 @tehronia 👈دهکده ایرانی