برای شروع کردن لازم نیست بهترین باشی.

باید شروع کنی تا بهترین باشی

یاران آی ار