🦋پروانه به خرس گفت: دوستت دارم…
🌼خرس گفت: الان ميخوام بخوابم،
🦋باشه بيدار شم حرف ميزنيم…
🌼خرس به خواب زمستاني رفت
🦋و هيچوقت نفهميد که
🌼عمر پروانه فقط 3 روز است…
🦋همديگر را دوست داشته باشيم؛
🌼شايد فردايي نباشد"…
🦋آدماي زنده به گل و محبت نياز دارن
🌼و مرده ها به فاتحه!
🦋ولي ما گاهي برعکس عمل ميکنيم!
🌼به مرده ها سر ميزنيم
🦋و گل ميبريم براشون,ولي راحت
🌼فاتحه زندگي بعضيارو ميخونيم !
🦋گاهي فرصت با هم بودن
🌼کمتر از عمر شکوفه هاست!
🦋بيائيم ساده ترين چيز رو
🌼از هم دريغ نکنيم :
🦋مــحــبــت💗