زمین گرد است یا زمان؟

تلنگر👌

🔸در ٤ سالگی … موفقیت یعنی: کثیف نکردن شلوار
در ٦ سالگی … موفقیت یعنی: پیدا کردن راه خانه از مدرسه
در ١٢ سالگی … موفقیت یعنی: داشتنِ دوست
در ١٨ سالگی … موفقیت یعنی: گرفتن گواهی نامه رانندگی
در ٣٥ سالگی … موفقیت یعنی: پول داشتن
در ٤٥ سالگی … موفقیت یعنی: پول داشتن
در ٥٥ سالگی … موفقیت یعنی: پول داشتن
در ٦٥ سالگی … موفقیت یعنی: تمدید گواهی نامه رانندگی
در ٧٠ سالگی … موفقیت یعنی: داشتنِ دوست
در ٧٥ سالگی … موفقیت یعنی: پیدا کردن راه خانه
در ٨٠ سالگی … موفقیت یعنی: کثیف نکردن شلوار

حالا به نظرتان زمین گرد است یا زمان؟؟

🤔