دوستان خدمت شما عرض کنم

که هرکاری ادمین سوالت وتبادلات دارد💙

وهر کار ادمین واریز دستمزد دارد💙

وهرکاری کانال واریزی دارد💙

وهیچ نیازی به گروه واریزی نیست که شما میتدنید باخیال راحت‌ وبدون ترس و استرس نگران واریز تون باشید بعد پیگیری دستمزد شما واریز میشود 🤠