پاییز یهو می‌آد، توو یه روز،
مثّ بهار و بقیه.
صپّ زود بیدار می‌شی می‌بینی حیاط شده طوفان رنگ و رنگ که برپا در دیده می‌کند.

@baghe_ayene