پاییز بود که استفان مرا بوسید
رابین در بهار
اما کالین
فقط نگاه‌ام می‌کرد
‌هیچ‌وقت مرا نبوسید.

بوسه‌ی استفان از سر شوخی بود
بوسه‌ی رابین در پی بازی
اما بوسه‌ای در چشم‌های کالین هست
که تمام اوقات شبانه روز مرا دنبال می‌کند.

🔸سارا تیزدیل

@baghe_ayene