.

«پاییز را دوست دارم»
این را به من گفت
و من از آن روز شروع به ریختن کردم… 🍂🍂

#دیوارنوشته

@baghe_ayene