عاشق ترین پرنده!

اين گونه از جغد(جغد انبار) نام دارد.آنها به عاشق ترين پرندگان معروف هستند اگر جفت آنها بميرد به افسردگي بسيار عميق مبتلا شده و گاهي از غصه ميميرند!

منبع: نشنال جئوگرافی

@baghe_ayene