فصل عوض می‌شود
جای آلو را
خرمالو می‌گیرد،

جای دلتنگی را
دلتنگی…

علیرضا روشن

@baghe_ayene