با نهایت تاسف وتاثر در گذشت پدر مهربان دلسوز مرحوم مغفور قدرت پاشایی را به خانواده محترم تسلیت عرض نموده خداوند روحش را شاد وبه خانواده محترم صبر عنایت فرماید . ازطرف ابوالفضل آل سلیمان بهار فیلم ابوالفضل