موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

🔹نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

@Armoonbourse