کد 131
مخصوص 30 عدد ظرف تک پرسی
در جدا زیره جدا بسیار محکم با قابلیت چند بار مصرف