ادعا درباره حضور مشاور امنیت ملی امارات در تهران

پایگاه خبری میدل ایست آی در گزارشی مدعی شد که مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی برای انجام ماموریتی غیرعلنی به ایران آمده است.ایسنا

@Armoonbourse