ارزش معاملات خرد بازار تا این لحظه از بازار 1050 میلیارد تومان است که نسبت به ساعت مشابه روز گذشته 30 تا 40 درصد کاهش داشته است

@Armoonbourse