#روحانی

تمام تلاش دولت این است که در این دو سال پیش رو آرامش و ثبات را به زندگی مردم برگرداند.
@Armoonbourse