#روحانی
در مسئله حمله به نفکتش ایرانی چیزی که روشن است یک رژیم به نفتکش حمله کرده است.روابط بین ایران و امارات در حال بهبود است و مقامات ایرانی و اماراتی در حال رفت و آمدن هستند

@Armoonbourse