وقتی به ستارگان نگاه می‌کنید،
در حال تماشای قطعه ای از تاریخ کیهان هستید!

همه ستارگانی که شما در آسمان شب می‌بینید سن یکسانی ندارند،
با اینکه نور همه آنها به طور همزمان به چشم شما می‌رسد، ولی بسیاری از آنها هزاران سال نوری از همدیگر فاصله دارند.

نور تعدادی از آنها هزاران سال، نور بعضی میلیونها سال و نور بعضی دیگر میلیاردها سال قبل، به سمت چشمان شما حرکت کرده است…
بنابراین آسمان شب یک لحظه در جهانِ ما نیست،
بلکه وصله‌هایی از زمان است که تاریخ چند میلیارد ساله جهان را به ما انعکاس می‌دهد.

@quark_mag