دانستن عمر زمين يا فاصله ستارگان چه فرقی به حال ما دارد؟

جواب این سوال به اين بستگی دارد كه
جهانی كه در آن می‌خواهيد زندگی كنيد به چه بزرگی باشد؟

برخی جهانشان كوچک
و برخی دیگر جهانشان بينهايت است.

@quark_mag