شعر شب

چراغ است این دل بیدار
به زیر دامنش می‌دار

ازین باد و هوا بُگذر
هوایش شور و شَر دارد

#مولانا

@quark_mag