جهان آنقدر وسیع و عظیم است که ذهن انسان نمی‌تواند عظمت حقیقی آن را درک کند.
شاید بزرگی یک فیل،
یک درخت
و شاید عظمت کلیسای دارهام برای انسان به اندازه کافی جالب باشد،
اما زمانی که ذهن به فراتر از این ابعاد می‌اندیشد،
قدرتِ تحلیل و شعور خود را از دست می‌دهد!

پیت ادواردز اخترشناس دانشگاه دارهام 

@quark_mag