🌷💗دل ڪه رنجید از ڪسی
خرسند ڪردن مشڪل است

🌷💗شیشه بشڪسته را
پیوند ڪردن مشڪل است

🌷💗ڪوه را با آن بزرگی
مے توان هموار ڪرد

🌷💗حرف ناهموار را
هموار ڪردن مشڪل است
🍒مطلب وداستان شیک
🔰🔰🔰
https://t.me/joinchat/AAAAAFGCZ7_bRomHX6BOGw