مقاومت ما اردوغان را وادار به آتش بس کرد

رفیق آلدار خلیل:
◽️از توقف درگیری در روژاوا استقبال می کنیم و بیانیه مفصلی صادر خواهیم کرد

◽️اردوغان می خواهد ۳۲ کیلومتر در داخل سوریه ورود کند در حالی که ما پیشتر بارها این شرایط را رد کردیم.

@Urmiyedang