صبحانه نخوردن باعث حمله قلبی میشود

◽️صبحانه نخوردن خطرحمله قلبی را تا 27درصد افزایش ميدهد

@Urmiyedang