🔴خبری :دانشگاه استانبول و جراح پاشا تاریخ تکمیل ظرفیت خود را اعلام کرد:28 شهریور تا 3 مهر