توجه توجه
پذیرش از دانشگاه آنکارا و استانبول در رشته های پزشکی و دندان پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت ایران
ظرفیت محدود مدت زمان باقی مانده ۲ روز(این کار هزینه دار می باشد )