– [ ] نزاع میان دو یا چند کشور مسئله نا پسندی نیست چین و آمریکا سالیان درازی است که در این نزاع به سر میبرند اما مسئله اصلی تعامل و توافق و حتی عقب نشینی در زمان مناسب است شخص چوئن لای در چین کسی بود که سیاست خارجی دنگ شائو پینگ را مدیریت میکرد . اون و چوئن لای هر دو‌متکی‌به نظم و ثبات چین تمایمت ارضی چین بودند و خاستگاه آن را در داخل میدیدند. چوئن لای ولی با اعتماد سازی در فضای بین الملل و تعامل با کشور های مختلف حکم پیش برنده سیاست های کلی چین و تسهیل صنعتی شدن چین و در عین حال جلوگیری از دخالت بیگانه و تسلط خارجیان‌بر چین بود او مانند یک زیباروی پر آشوب با ظاهری فریبنده و آرام‌ آشوب چین را مخفی نمود او هم اعتماد مائو را در چنته داشت هم در فضای بین الملل دیپلمات ها ار اون شخصی مودب مدیر موقر و صادق آرام و باهوش یاد میکردند .
– [ ] کاش ما هم یاد بگیریم میشود قوی بود و برخی اوقات قدرت نمایی نکرد نمایشی نداشت میشود سکوت کرد و قوی شد . توان نظامی ما و قدرت ما حق مسلم ماست اما….