ست کامل گیربکس زبرا و دومکانیزم در طرح های متفاوت در سایزهای۳۲و۳۸
https://t.me/lavazempardeh