مهمانی و کودکان

در دید وبازدیدها اگر کودک نوپایی را میشناسید و مخصوصا اگر او را دوست دارید

او را به زور بغل نکنید

به زور نبوسید

به زور از آغوش والدینش بیرون نکشید.

اضطراب جدایی و اضطراب غریبه مرحله ای طبیعی از رشد کودک است.

اگر کودکی را دوست دارید، به او تنها پیشنهاد دهید
و اگر تمایلی نشان نداد یا گریه کرد، ناراحت نشوید یا او را به زور بغل نکنید. این فشارها می تواند باعث آسیبهای جبران ناپذیر مثل خجالتی شدن،خشونت،لجبازی یا بیقراری در کودکان بشه.
@ravanshenasi_banafsh💜