خسيس بودن يك مرض رواني است؟

خوشحال كردن اطرافيان و خوشبخت ديدن انها يكي از خصوصيات تمامي موجودات اجتماعي است. زنبورها، گرگها، شيرها، سمورها و انسان ها همه از تقسيم كردن منابع با افراد گروه خود به معناي واقعي كلمه لذت ميبرند.
اما هستند اعضايي در تمامي اين موجودات و از جمله انسان كه اين خصوصيت اجتماعي را ندارند. در عوض انها با دريغ كردن منابع از خودي (خسيس بودن) سعي در كنترل و نگهداري قدرت در گروه يا اعضاي خانواده ميكنند.
بيماري خساست دليل ديگري نيز دارد. افراد خسيس از اختلالات حسي شديدي رنج ميبرند و بدليل اين اختلال هرگونه تقسیم كردن منابعي كه به ميل و سليقه انها نباشد وحشت انگيز و عصباني كننده است.
همچنين خساست راهي براي ازار ديگران است و انهايي كه از بيماري اختلال نافرماني (ODD) و يا تكانشگري رنج ميبرند از ازار دادن و كلافه كردن ديگران لذت مي برند.
@ravanshenasi_banafsh💜