شماره)1
لاشه تایتانیک تا سال ۱۹۸۵ میلادی در زیر دریا کشف نشده بود.
@TVnumberten